TEČAJ ZA ZAŠTITARA

Početak: rujan 2023

Mogućnost financiranja kandidata od strane AKD-Zaštite. 

Svi zainteresirani za izobrazbu i stjecanje novog zvanja koje će im omogućiti brzo zapošljavanje, neka se prijave na:

http://uciliste-akd-zastite.hr/hr/upisi_prijave

ili na e-mail:

ljudski.resursi@akdz.hr

uciliste@akdz.hr

Tijekom 2009. godine Učilište AKD-Zaštite započelo je s programom izobrazbe zaštitara i čuvara temeljem Rješenja Ministarstva unutarnjih poslova od 18.02.2009. godine te Ministarstva znanosti obrazovanja i športa.
U proteklih pet godina obrazovano je više od 1000 zaštitara s iznadprosječno uspješnom prolaznosti kandidata na ispitima. Ostvarena je suradnja u edukaciji s raznim institucijama poput Ministarstva unutanjih poslova i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Cijena i uvjeti plaćanja
Cijena po kandidatu  iznosi 1600,00 kuna / 212,36 EUR

Pohađanje tečaja vrši se sukladno formiranim skupinama. Termin pohađanja ovisi o popunjenosti skupina, a svaki polaznik bit će obaviješten o terminu pohađanja tečaja.

Mogućnosti plaćanja:

  • mogućnost financiranja kandidata od strane AKD-Zaštite
  • mogućnost plaćanja do 10 rata preko sindikata RSRH
  • mogućnost plaćanja do 4 rate kreditnim karticama

Svi polaznici izobrazbe u Učilištu AKD-Zaštite koji uspješno polože ispit i steknu dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite-zaštitara postaju kandidati za zapošljavanje u AKD-Zaštiti d.o.o., a oni polaznici kojima je AKD Zaštita financira izobrazbu potpisuju ugovor o obrazovanju i predugovor o radu te nakon završene izobrazbe i položenog ispita postaju zaposlenici AKD Zaštite.

Program osposobljavanja - oblik i trajanje
Izobrazba se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. Program izobrazbe za zaštitara traje 100 nastavnih sati, razvrstanih u 6 programskih cjelina, od čega je 50 sati teoretski dio, a 50 sati praktični dio.
 
Programske cjeline:
1. Normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara
2. Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite
3. Osnove kriminalistike i pravila postupanja
4. Osnove komuniciranja
5. Osposobljavanje u rukovanju i gađanju vatrenim oružjem
6. Osposobljavanje u primjeni tjelesne snage – samoobrane.
 
Svi polaznici su za vrijeme trajanja tečaja osigurani od posljedica nezgode.
Osposobljavanje za poslove privatne zaštite određeno je zakonskim i podzakonskim aktima iz područja privatne zaštite. 
Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare NN 103/04
Izmjena Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare NN 21/07
Izmjena Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare NN 86/08
Izmjena Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare NN 42/13
Zakon o privatnoj zaštiti NN 68/03
Izmjene i dopune zakona o privatnoj zaštiti NN 31/10
Izmjene i dopune zakona o privatnoj zaštiti NN 139/10
 
Sva nastava za izobrazbu zaštitara i čuvara provodi se u našim i ugovorenim prostorijama i dvoranama

Predavači koji obavljaju izobrazbu zaštitara u Učilištu AKD-Zaštite u potpunosti ispunjavaju uvjete predviđene Zakonom o privatnoj zaštiti i Pravilnikom o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare, što je i verificirano rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, kojim je Učilištu odobreno obavljanje izobrazbe zaštitara i čuvara.

Obavljanje poslova privatne zaštite zaštitara i čuvara
Poslove privatne zaštite mogu obavljati osobe koje su dobile dopuštenje policijske uprave za obavljanje tih poslova (čl. 19. Zakona o privatnoj zaštiti).

Postupak stjecanja dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite čuvara i zaštitara: 
1.    Pri nadležnoj policijskoj upravi (ovisno o mjestu prebivališta kandidata) – Inspekcija za zaštitarske i detektivske poslove (u Zagrebu je to PU Petrinjska 30, 2. kat, sobe 204. i 205. radno vrijeme za stranke pon-pet od 08,00 do 16,00) predaje se zahtjev za dobivanje ZAKLJUČKA o ispunjenju zakonskih uvjeta (sigurnosna provjera). Zahtjev se podnosi na obrascu Z-2 (dobiva se u PU),a zahtjevu se prilaže:
• kopija svjedodžbe o stečenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi za zaštitara, odnosno najmanje nižoj stručnoj spremi za čuvara (original na uvid)
• original uvjerenja nadležnog općinskog suda da nije u tijeku istražni postupak, da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili zatvor
• kopiju osobne iskaznice
• upravnu pristojbu od 70,00 kn u državnim biljezima ili Potvrdu o imovnom stanju (podiže se u područnom uredu porezna ispostava po mjestu prebivališta) ili drugi dokaz o pravu na oslobađanje upravnih pristojbi.
Nakon predaje zahtjeva vrši se sigurnosna provjera kandidata koja traje do 2 mjeseca, te se na kućnu adresu šalje Zaključak.
 
2.    Po dobivenom Zaključku o ispunjenju zakonskih uvjeta, potrebno je završiti IZOBRAZBU za zaštitara ili čuvara, koju provodi UČILIŠTE AKD-Zaštite, Savska cesta 28, Zagreb.
 
3.    Kandidat obavlja liječnički pregled opće zdravstvene sposobnosti za čuvara ili opće i posebne zdravstvene sposobnosti za zaštitare u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanova ili specijalističkoj ordinaciji medicine rada.
Izobrazba traje 100 nastavnih sati (3 tjedna) i 50 nastavnih sati za čuvare, Cijena po kandidatu iznosi 1600,00 kuna.
 
4.    Nakon završene izobrazbe potrebno je prijaviti i položiti STRUČNI ISPIT (prijava se podnosi pri nadležnoj policijskoj upravi (ovisno o mjestu prebivališta kandidata) – Inspekcija za zaštitarske i detektivske poslove na obrascu Z-4 kojem se prilaže:
• kopija Zaključka policijske uprave o ispunjenju uvjeta
• kopija Potvrde o zdravstvenoj sposobnosti
• potvrda ovlaštene ustanove o završenoj izobrazbi
• dokaz o uplati naknade za polaganje ispita u iznosu od 820,00 kn (za zaštitara), 580,00 kn (za čuvara)
• upravna pristojba u državnim biljezima od 20,00 kn (ne treba ukoliko je podnositelj zahtjeva oslobođen plaćanja upravnih pristojbi)
O mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita kandidat dobiva obavijest na kućnu adresu.
Nakon položenog stručnog ispita u policijskog upravi se podiže SVJEDODŽBA o položenom ispitu, te se
 
5.   Podnosi se zahtjev za izdavanje rješenja na obrascu Z-2 o dopuštenju za obavljanje poslova privatne zaštite, kojem se prilaže:
• kopija svjedodžbe o položenom stručnom ispitu (original na uvid)
• original potvrde o općoj ili općoj i posebnoj zdravstvenoj sposobnosti
• dokaz o uplati pristojbe u iznosu od 1000,00 kn za zaštitara ili 700,00 kn za čuvara (ne treba ako je podnositelj oslobođen plaćanja upravnih pristojbi)
 Nakon što dobije rješenje s kandidatom se može sklopiti ugovor o radu za zaštitara sa zaštitarskom tvrtkom, uz prethodno zadovoljenje ostalih uvjeta iz radnog prava
 
6.    po sklopljenom ugovoru o radu kandidat podnosi zahtjev za izdavanje zaštitarske/čuvarske iskaznice na obrascu Z-2 kojem se prilaže:
• dokaz o radnom odnosu (kopija ugovora o radu za zaštitara ili čuvara, original na uvid)
• preslika prijave poslodavca na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
• preslika prijave poslodavca na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
• upravnu pristojbu od 20,00 kn (ne treba ako je podnositelj oslobođen plaćanja upravnih pristojbi)
• dokaz o uplati predloška iskaznice u iznosu od 50,00 kn
• dvije fotografije veličine 30x35 mm.
 
Osobe koje imaju tri godine radnog iskustva na poslovima policijskog službenika odnosno službenika Ministarstva koji obavljaju nadzor poslova privatne zaštite, na vojno-policijskim poslovima Ministarstva obrane, istražnim poslovima, poslovima državnog odvjetništva, pravosudnog policajca, pripadnika gardijskih postrojbi ili pripadnika sigurnosnih službi, ne moraju polagati stručni ispit za čuvara, zaštitara i zaštitara – tehničara.
Navedene osobe, osobe koje su završile srednju školu smjera čuvar/zaštitar, policajac ili pravosudni policajac te osobe koje su stekle stručni naziv stručni pristupnik, stručni prvostupnik ili magistar, smjer kriminalistika, ne moraju polaziti izobrazbu za čuvare i zaštitare
 
AKD-Zaštita d.o.o. će sa kandidatima koji zadovoljavaju kriterije tvrtke, što će se utvrditi u postupku selekcije prijavljenih kandidata, s određenim brojem kandidata sklopiti ugovore o financiranju stručne izobrazbe za obavljanje poslova privatne zaštite – zaštitara i predugovore o radu.
 
Sve dodatne informacije u vezi tečaja možete dobiti na broj telefona 01/4800-245 ili mailom na uciliste@akd-zastite.hr, a informacije u vezi zapošljavanja i financiranja tečaja na broj telefona 01/4800-221, 01/4800 -245 ili upitom na e-mail: ljudski.resursi@akd-zastita.hr

 

 

Galerija

TEČAJ ZA ZAŠTITARA TEČAJ ZA ZAŠTITARA

Video