OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) u svrhu transparentnosti pobliže se definiraju pojedini termini i odnosi, načini ispunjenja obveza među ugovornim stranama, a koji vrijede u slučaju da ih ugovorne stranke izrijekom uglave u ugovor koji sklapaju.

 

  1. Termini

1.1. Učilište je Učilište AKD-Zaštite, Zagreb, Savska cesta 28, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 49384180615.

1.2. Korisnik usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik) je svaka pravna ili fizička osoba, koja je s Učilištem sklopila Ugovor o pružanju usluga, a koje je u opisu djelatnosti Učilišta i koje isto nudi.

1.3. Usluge u smislu Općih uvjeta poslovanja su sve usluge koje Učilište nudi Korisnicima a koji bi se u s skladu sa Zakonom o obveznim odnosima smatralo ponudom ili pozivom da se učini ponuda pod uvjetima koje je Učilište oglasilo. Na web stranicama Učilišta pojedinačno se opisuje svaku pojedinu uslugu koju pruža Učilište u smislu broja sati, dinamike, broja polaznika itd. Uslugom se smatra ono što je Učilište naznačilo ili opisalo u opisu tečaja ili koje druge usluge.

1.5. Ugovor je dvostrani pravni odnos sklopljen između Učilišta i Korisnika, a odnosi se na pružanje usluga iz djelatnosti Učilišta.

1.6. Oglašavanje Učilišta je oglašavanje koje je isključivo Učilište učinilo dostupnim javnosti i neodređenom broju ljudi, a posebice objavljivanje na službenim web stranicama Učilišta.

1.7. Tečaj je usluga koju Učilište pruža, a koja u organizacijskom i ugovornom smislu čini cjelovitu i nedjeljivu uslugu i održava se kao izvođenje nastave pred grupom. Učilište nudi različite tečajeve kao svoje usluge i njihov program predočen je svakom Korisniku prilikom sklapanja Ugovora. Broj sati unutar tečaja označava samo organizacijski raspored održavanja usluge te kao takav nije djeljiv po satima.

1.8. Grupa je broj polaznika čiji broj utvrđuje Učilište koji je potreban za neometano i kvalitetno pružanje usluge tečaja.

1.9. Cjenik je popis usluga koje pruža Učilište s izraženim cijenama svake pojedine usluge na jasan i nedvosmislen način.

  1. Sklapanje ugovora

2.1. Ugovor o pružanju usluga Učilište sklapa sa svakim Korisnikom. Ugovor je sklopljen kada su ga potpisale obje ugovorne strane.

  1. Obveze Korisnika

3.1. Korisnik je dužan uplatiti cjelokupni ugovoreni iznos odmah po sklapanju ugovora.

3.2. Korisnim je dužan o svom trošku nabaviti sve potrebne materijale za praćenje nastave i izvršavanje zadataka, osim u iznimnim slučajevima, a o tome je pravodobno obaviješten.

3.3. Korisnik je dužan omogućiti predavačima Učilišta neometano izvođenje nastave te ne smije svojim ponašanjem onemogućavati ili otežavati održavanje nastave.

3.4. U slučaju da Korisnik svojim ponašanjem onemogući održavanje nastave ili je znatno otežava na štetu Učilišta, onda je dužan nadoknaditi štetu.

3.5. Korisnik je dužan sam brinuti za svoje materijale te druge stvari koje donosi u prostorije gdje se tečajevi održavaju. Korisnik ne smije u prostorije gdje se održavaju tečajevi unositi stvari koje mogu ozlijediti druge osobe ili prouzročiti materijalnu štetu.

3.6. Učilište ne odgovara za nestanak, krađu ili oštećenje korisnikovih stvari za vrijeme izvođenja nastave.

  1. Obveze Učilišta

4.1. Učilište je dužno korisniku omogućiti pohađanje nastave u ugovorenom terminu.

4.2. Učilište zadržava pravo raskinuti ugovor u slučaju da prije početka održavanja određenog tečaja pred pojedinom grupom u određenom terminu ne bude prijavljen najmanje minimalan broj korisnika određen od strane Učilišta (raskidni uvjet). Učilište može u tom slučaju korisniku ponuditi drugi termin održavanja tečaja odnosno drugačije osmišljen tečaj ili bez odgode izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava na ime cijene.

4.3. Učilište je dužno osigurati prostorije za održavanje tečaja sa svim potrebnim sadržajem za neometano i kvalitetno održavanje nastave te potrebne predavače. Učilište zadržava pravo promjene predavača odnosno mjesta održavanja nastave zbog organizacijskih ali i drugih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti.

4.4. Korisnik može promijeniti grupu odnosno termin održavanja tečaja samo uz prethodno pisano odobrenje ravnatelja Učilišta. Promjenom se smatra pohađanje bilo kojeg tečaja u bilo kojem terminu koji nije unaprijed ugovoren.

4.5. Učilište jamči da svi predavači imaju potrebne kvalifikacije, te znanja i vještine potrebne za kvalitetno obavljanje nastave.

4.6. O završenom tečaju Učilište će korisniku izdati odgovarajuće uvjerenje/certifikat.

  1. Cijene i popusti

5.1. Cijena je novčani iznos koji je Korisnik dužan podmiriti sklapanjem ugovora. Cijenu utvrđuje Učilište svojim cjenikom u odnosu na svaku pojedinu uslugu koju pruža.

5.2. Ugovorena cijena predstavlja cijenu cjelokupne usluge bez obzira na naziv tečaja. Cijena je određena u skladu s čl.1.6. Općih uvjeta i kao takva ne može se dijeliti na sate.

5.3. Popust je svako snižavanje ugovorene cijene pojedinom Korisniku koje odobrava i ugovara Učilište, a pod uvjetima koje određuje Učilište, i objavljuje ih na svojim službenim web stranicama ili na koji drugi način.

5.4. Korisnik koji sukladno uvjetima Učilišta ima pravo na popust, mora na isto sam upozoriti Učilište u trenutku sklapanja ugovora.  Popust se ostvaruje jedino u trenutku sklapanja ugovora. Popust se ne može ostvarivati retroaktivno.

5.5. Pravo na popust mogu ostvarivati samo fizičke osobe. Učilište zadržava pravo da bilo kojoj pravnoj osobi odobri određeni popust. 

  1. Plaćanje

6.1. Plaćanjem ugovorene cijene Korisnik ispunjava svoju ugovorenu novčanu obvezu.

6.2. Plaćanje se može izvršiti jednokratno ili u obrocima.

6.3.  Učilište može od Korisnika zatražiti plaćanje predujma u iznosu od 10 % cijene pojedinog tečaja. Taj je iznos korisnik dužan platiti prilikom prijave i nepovratan je. Ostatak ugovorne cijene Korisnik je dužan uplatiti najmanje 7 dana prije početka održavanja tečaja ili se smatra da je odustao.

6.4. Nakon početka tečaja, Korisnik može odustati od Ugovora, ali ne može tražiti povrat novca. Nakon početka tečaja, povrat novca moguć je jedino ako Učilište ne ispunjava ugovorne obveze.

6.5. Neispunjenje se odnosi na neispunjenje obveza Učilišta propisanim čl.1.6. ovih Općih uvjeta.

  1. Osobni podaci

7.1. Korisnik je u smislu čl.2. Zakona o zaštiti osobnih podataka suglasan da Učilište prikuplja njegove osobne podatke (ime, prezime, adresa, mjesto rođenja, zanimanje, broj telefona i sl.) kao i podatke o uspjesima na provjerama, isključivo za provođenje analiza, vođenje evidencije o polaznicima, obavještavanju o novim uslugama i sl.

7.2. Korisnik je suglasan da fotografiranje od strane Učilišta u svrhu promoviranja i reklamiranja Učilišta ne predstavlja kršenje Ugovornih obveza te pristaje da se fotografije Učilišta na kojima se on nalazi objavljuju i/ili distribuiraju lecima, objavama Učilišta te na službenim web stranicama Učilišta. 

  1. Završne odredbe

8.1. Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve Ugovore koje Učilište sklopi s korisnicima, za svaku pojedinu uslugu, a stranke budu s njima izričito upoznate, osim ako pojedinim Ugovorom nije drugačije ugovoreno.

8.2. U slučaju izmjena i dopuna Općih uvjeta, Učilište će obavijestiti Korisnike usluga objavom izmjena na službenim web stranicama Učilišta.

8.3. Za slučaj spora, stranke se obvezuju da će sve sporove nastojati riješiti mirnim putem. U slučaju da spor nije moguće riješiti mirnim putem, stranke ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.