TEČAJ ZA ZAŠTITARA

Cijena tečaja je:   300,00 €, mogućnost financiranja tečaja od strane AKD-Zaštite.


Termin početka tečaja je 11.03.2024. Pohađanje tečaja vrši se sukladno formiranim skupinama. Termin pohađanja ovisi o popunjenosti skupina, a svaki polaznik biti će obaviješten o terminu pohađanja tečaja.

Prijavite se putem emaila ili web stranice

uciliste@akdz.hr
ljudski.resursi@akdz.hr

UPISI

Program osposobljavanja - oblik i trajanje

Izobrazba se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. Program izobrazbe za zaštitara traje 100 nastavnih sati, razvrstanih u 6 programskih cjelina, od čega je 50 sati teoretski dio, a 50 sati praktični dio. Nakon uspješno završene edukacije i položenog ispita, upis u e-radnu knjižicu.

 

Programske cjeline:

 1. Normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara
 2. Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite
 3. Osnove kriminalistike i pravila postupanja
 4. Osnove komuniciranja
 5. Osposobljavanje u rukovanju i gađanju vatrenim oružjem
 6. Osposobljavanje u primjeni tjelesne snage – samoobrane.

 

Svi polaznici su za vrijeme trajanja tečaja osigurani od posljedica nezgode.

Osposobljavanje za poslove privatne zaštite određeno je zakonskim i podzakonskim aktima iz područja privatne zaštite. 

- Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare NN 103/04

- Izmjena Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare NN 21/07

- Izmjena Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare NN 86/08

- Izmjena Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare NN 42/13

- Zakon o privatnoj zaštiti NN 68/03

- Izmjene i dopune zakona o privatnoj zaštiti NN 31/10

- Izmjene i dopune zakona o privatnoj zaštiti NN 139/10

 

Sva nastava za izobrazbu zaštitara i čuvara provodi se u našim  i ugovorenim prostorijama i dvoranama

 Predavači koji obavljaju izobrazbu zaštitara u Učilištu AKD-Zaštite u potpunosti ispunjavaju uvjete predviđene Zakonom o privatnoj zaštiti i Pravilnikom o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare, što je i verificirano rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, kojim je Učilištu odobreno obavljanje izobrazbe zaštitara i čuvara.

 Obavljanje poslova privatne zaštite zaštitara i čuvara

Poslove privatne zaštite mogu obavljati osobe koje su dobile dopuštenje policijske uprave za obavljanje tih poslova (čl. 19. Zakona o privatnoj zaštiti).

 Postupak stjecanja dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite čuvara i zaštitara: 

 1.   Pri nadležnoj policijskoj upravi (ovisno o mjestu prebivališta kandidata) – Inspekcija za zaštitarske i detektivske poslove (u Zagrebu je to PU Av. V.Holjevca 20, zgrada br. 2, ulaz B, I. kat, radno vrijeme za stranke pon-pet od 08,00 do 11,00 i od 13,00-14,00) predaje se zahtjev za dobivanje ZAKLJUČKA o ispunjenju zakonskih uvjeta (sigurnosna provjera). Zahtjev se podnosi na obrascu Z-2 (dobiva se u PU),a zahtjevu se prilaže:
 • kopija svjedodžbe o stečenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi za zaštitara, odnosno dokaz o završenom osnovnom obrazovanju za čuvara (original na uvid)
 • original uvjerenja nadležnog općinskog suda da nije u tijeku istražni postupak, da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili zatvor
 • kopiju osobne iskaznice.

Nakon predaje zahtjeva vrši se sigurnosna provjera kandidata koja traje do 1 mjeseca, te se na kućnu adresu šalje Zaključak. 

 1.   Po dobivenom Zaključku o ispunjenju zakonskih uvjeta, potrebno je završiti IZOBRAZBU za zaštitara ili čuvara, koju provodi UČILIŠTE AKD-Zaštite, Planinska 13, Zagreb 
 2.   Kandidat obavlja liječnički pregled opće zdravstvene sposobnosti za čuvara ili opće i posebne zdravstvene sposobnosti za zaštitare u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanova ili specijalističkoj ordinaciji medicine rada.

Izobrazba traje 100 nastavnih sati (3 tjedna) i 40 nastavnih sati za čuvare. 

 1.   Nakon završene izobrazbe potrebno je prijaviti i položiti STRUČNI ISPIT (prijava se podnosi pri nadležnoj policijskoj upravi (ovisno o mjestu prebivališta kandidata) – Inspekcija za zaštitarske i detektivske poslove na obrascu Z-4 kojem se prilaže:
 • kopija Zaključka policijske uprave o ispunjenju uvjeta
 • kopija Potvrde o zdravstvenoj sposobnosti
 • potvrda ovlaštene ustanove o završenoj izobrazbi
 • dokaz o uplati naknade za polaganje ispita u iznosu od 820,00 kn/ 108,83 € (za zaštitara), 580,00 kn/ 76,98 € (za čuvara)
 • O mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita kandidat dobiva obavijest na kućnu adresu.

Nakon položenog stručnog ispita u policijskog upravi se podiže SVJEDODŽBA o položenom ispitu, te se 

 1.   Podnosi se zahtjev za izdavanje rješenja na obrascu Z-2 o dopuštenju za obavljanje poslova privatne zaštite, kojem se prilaže:
 • kopija svjedodžbe o položenom stručnom ispitu (original na uvid)
 • original potvrde o općoj ili općoj i posebnoj zdravstvenoj sposobnosti)

 Nakon što dobije rješenje s kandidatom se može sklopiti ugovor o radu za zaštitara sa zaštitarskom tvrtkom, uz prethodno zadovoljenje ostalih uvjeta iz radnog prava 

 1.   po sklopljenom ugovoru o radu kandidat podnosi zahtjev za izdavanje zaštitarske/čuvarske iskaznice na obrascu Z-2 kojem se prilaže:
 • dokaz o radnom odnosu (kopija ugovora o radu za zaštitara ili čuvara, original na uvid)
 • preslika prijave poslodavca na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • preslika prijave poslodavca na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 • dokaz o uplati predloška iskaznice u iznosu od 50,00 kn / 6,64 €.
 • dvije fotografije veličine 30x35 mm.

 

Osobe koje su završile srednju školu smjera čuvar/zaštitar, policajac ili pravosudni policajac te osobe koje su stekle stručni naziv stručni pristupnik kriminalistike, stručni prvostupnik kriminalistike ili stručni specijalist kriminalistike, djelatne vojne osobe i policijski službenici, ne moraju polaziti izobrazbu za čuvare i zaštitare, ali su dužne položiti stručni ispit. 

AKD-Zaštita d.o.o. će sa kandidatima koji zadovoljavaju kriterije tvrtke, što će se utvrditi u postupku selekcije prijavljenih kandidata, s određenim brojem kandidata sklopiti ugovore o financiranju stručne izobrazbe za obavljanje poslova privatne zaštite – zaštitara i predugovore o radu.

 Sve dodatne informacije u vezi tečaja možete dobiti na broj telefona 01/4800-221, 01/4800-268, 01/4800-245 ili mailom na uciliste@akd-zastite.hr, a informacije u vezi zapošljavanja i financiranja tečaja na broj telefona 01/4800-221, 01/4800-268, 01/4800 -245 ili upitom na e-mail: ljudski.resursi@akd-zastita.hr