TEČAJ ZA ČUVARA

Cijena tečaja iznosi 200,00 EUR.

Mogućnost plaćanja u ratama.


Termin tečaja je 11.03.2024.

Svi polaznici izobrazbe u Učilištu AKD-Zaštite koji uspješno polože ispit i steknu dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite-zaštitara postaju kandidati za zapošljavanje u AKD-Zaštiti d.o.o.

Prijavite se putem emaila ili web stranice

uciliste@akdz.hr
ljudski.resursi@akdz.hr

UPISI

Program osposobljavanja - oblik i trajanje

Program Izobrazbe za čuvare sastoji se od teoretskog dijela i traje 40 nastavnih sati, razvrstanih u 4 programske cjeline.

 Programske cjeline:

 1. Normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara
 2. Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite
 3. Osnove kriminalistike i pravila postupanja
 4. Osnove komuniciranja

 Svi polaznici su za vrijeme trajanja tečaja osigurani od posljedica nezgode.

Osposobljavanje za poslove privatne zaštite određeno je zakonskim i podzakonskim aktima iz područja privatne zaštite. 

- Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare NN 103/04

- Izmjena Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare NN 21/07

- Izmjena Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare NN 86/08

- Izmjena Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare NN 42/13

- Zakon o privatnoj zaštiti NN 68/03

- Izmjene i dopune zakona o privatnoj zaštiti NN 31/10

- Izmjene i dopune zakona o privatnoj zaštiti NN 139/10

 

Sva nastava za izobrazbu zaštitara i čuvara provodi se u našim  i ugovorenim prostorijama i dvoranama

Predavači koji obavljaju izobrazbu zaštitara u Učilištu AKD-Zaštite u potpunosti ispunjavaju uvjete predviđene Zakonom o privatnoj zaštiti i Pravilnikom o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare, što je i verificirano rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, kojim je Učilištu odobreno obavljanje izobrazbe zaštitara i čuvara.

Obavljanje poslova privatne zaštite zaštitara i čuvara

Poslove privatne zaštite mogu obavljati osobe koje su dobile dopuštenje policijske uprave za obavljanje tih poslova (čl. 19. Zakona o privatnoj zaštiti).

 Postupak stjecanja dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite čuvara i zaštitara:  

 1.   Pri nadležnoj policijskoj upravi (ovisno o mjestu prebivališta kandidata) – Inspekcija za zaštitarske i detektivske poslove (u Zagrebu je to PU Petrinjska 30, 2. kat, soba 204. i 205. radno vrijeme za stranke pon-pet od 08,00 do 16,00) predaje se zahtjev za dobivanje ZAKLJUČKA o ispunjenju zakonskih uvjeta (sigurnosna provjera). Zahtjev se podnosi na obrascu Z-2 (dobiva se u PU),a zahtjevu se prilaže:
 • kopija svjedodžbe(original na uvid) o stečenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi za zaštitara, odnosno najmanje nižoj stručnoj spremi za čuvara (osnovna škola+ 2 razreda srednje škole).
 • original uvjerenja nadležnog općinskog suda da nije u tijeku istražni postupak, da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili zatvor
 • kopiju osobne iskaznice
 • upravnu pristojbu od 70,00 kn u državnim biljezima ili Potvrdu o imovnom stanju (podiže se u područnom uredu porezna ispostava po mjestu prebivališta) ili drugi dokaz o pravu na oslobađanje upravnih pristojbi.

Nakon predaje zahtjeva vrši se sigurnosna provjera kandidata koja traje do 1 mjeseca, te se na kućnu adresu šalje Zaključak.

 

 1.   Po dobivenom Zaključku o ispunjenju zakonskih uvjeta, potrebno je završiti IZOBRAZBU za zaštitara ili čuvara, koju provodi UČILIŠTE AKD-Zaštite, Savska cesta 28, Zagreb. 
 1.   Kandidat obavlja liječnički pregled opće zdravstvene sposobnosti za čuvara ili opće i posebne zdravstvene sposobnosti za zaštitare u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanova ili specijalističkoj ordinaciji medicine rada.

Izobrazba traje 100 nastavnih sati (3 tjedna) i 40 nastavnih sati za čuvare. 

 1.   Nakon završene izobrazbe potrebno je prijaviti i položiti STRUČNI ISPIT (prijava se podnosi pri nadležnoj policijskoj upravi (ovisno o mjestu prebivališta kandidata) – Inspekcija za zaštitarske i detektivske poslove na obrascu Z-4 kojem se prilaže:
 • kopija Zaključka policijske uprave o ispunjenju uvjeta
 • kopija Potvrde o zdravstvenoj sposobnosti
 • potvrda ovlaštene ustanove o završenoj izobrazbi
 • dokaz o uplati naknade za polaganje ispita u iznosu od 108,83 EUR / 820,00 kn (za zaštitara), 76,98 EUR / 580,00 kn (za čuvara)

O mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita kandidat dobiva obavijest na kućnu adresu.

Nakon položenog stručnog ispita u policijskog upravi se podiže SVJEDODŽBA o položenom ispitu, te se 

 1.   na obrascu Z-2 podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o dopuštenju za obavljanje poslova privatne zaštite, kojem se prilaže:
 • kopija svjedodžbe o položenom stručnom ispitu (original na uvid)
 • original potvrde o općoj ili općoj i posebnoj zdravstvenoj sposobnosti

 Nakon što dobije rješenje s kandidatom se može sklopiti ugovor o radu za zaštitara sa zaštitarskom tvrtkom, uz prethodno zadovoljenje ostalih uvjeta iz radnog prava 

 1.   po sklopljenom ugovoru o radu kandidat podnosi zahtjev za izdavanje zaštitarske/čuvarske iskaznice na obrascu Z-2 kojem se prilaže:
 • dokaz o radnom odnosu (kopija ugovora o radu za zaštitara ili čuvara, original na uvid)
 • preslika prijave poslodavca na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • preslika prijave poslodavca na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 • upravnu pristojbu od 20,00 kn (ne treba ako je podnositelj oslobođen plaćanja upravnih pristojbi)
 • dokaz o uplati predloška iskaznice u iznosu od 6,64 EUR / 50,00 kn
 • dvije fotografije veličine 30x35 mm.

Osobe koje imaju tri godine radnog iskustva na poslovima policijskog službenika odnosno službenika Ministarstva koji obavljaju nadzor poslova privatne zaštite, na vojno-policijskim poslovima Ministarstva obrane, istražnim poslovima, poslovima državnog odvjetništva, pravosudnog policajca, pripadnika gardijskih postrojbi ili pripadnika sigurnosnih službi, ne moraju polagati stručni ispit za čuvara, zaštitara i zaštitara – tehničara.

Navedene osobe, osobe koje su završile srednju školu smjera čuvar/zaštitar, policajac ili pravosudni policajac te osobe koje su stekle stručni naziv stručni pristupnik, stručni prvostupnik ili magistar, smjer kriminalistika, ne moraju polaziti izobrazbu za čuvare i zaštitare

 AKD-Zaštita d.o.o. će sa kandidatima koji zadovoljavaju kriterije tvrtke, što će se utvrditi u postupku selekcije prijavljenih kandidata, s određenim brojem kandidata sklopiti ugovore o financiranju stručne izobrazbe za obavljanje poslova privatne zaštite – zaštitara i predugovore o radu.

 

Sve informacije možete dobiti na broj telefona 01/4800 -245, 01/ 4800-221  ili upitom na e-mail: ljudski.resursi@akdz.hr

 

Nakon završene edukacije i položenog ispita, upis u e-radnu knjižicu.